PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS VĨNH HỒNG
Video hướng dẫn Đăng nhập
THÔNG TIN VỀ CÁC TRƯỜNG
Huyện :
Phiên bản: TMT-QLNT: 02.09.2019 by Tran Minh Thai
 
CÁC TRƯỜNGTỔNG SỐ TIN BÀI, SÁCH, VĂN BẢN, ĐỀ THI...HÔM NAY
STTMã trườngTên trườngWebsiteTin bàiSáchVăn bảnCVăn điCVăn đếnĐề thiGiáo ánOnlineTruy cậpTổng truy cập
130296901TT GDTX Huyện http://ttgdtx.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
230296501THCS Tân Hồng http://bg-thcstanhong.haiduong.edu.vn 109 6,981 205 45 81 37 23 2 8 1,180,442
330296502THCS Bình Minh http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn 22 5,231 226 0 94 19 5 1 13 958,317
430296503THCS Thái Hòa http://bg-thcsthaihoa.haiduong.edu.vn 151 7,900 527 0 159 76 7 8 15 2,273,850
530296504THCS Thái Dương http://bg-thcsthaiduong.haiduong.edu.vn 48 6,919 54 36 108 31 14 3 3 1,110,757
630296505THCS Thúc Kháng http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn 125 7,258 46 16 116 102 4 3 9 1,045,776
730296506THCS Bình Xuyên http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn 32 9,358 605 66 326 64 33 4 7 1,816,788
830296507THCS Thái Học http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn 78 6,192 301 5 13 57 5 4 14 1,799,457
930296508THCS Hồng Khê http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn 41 6,265 63 6 15 18 4 7 8 1,001,567
1030296509THCS Cổ Bì http://bg-thcscobi.haiduong.edu.vn 38 6,716 74 3 11 91 5 2 13 1,062,557
1130296510THCS Tân Việt http://bg-thcstanviet.haiduong.edu.vn 67 4,357 114 8 108 7 4 3 6 1,015,404
1230296511THCS Long Xuyên http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn 119 5,547 489 20 310 56 41 2 74 2,122,321
1330296512THCS Nhân Quyền http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn 118 7,093 186 15 59 124 4 4 11 1,246,741
1430296513THCS Tráng Liệt http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn 280 9,725 474 6 79 133 207 5 10 2,538,379
1530296514THCS Kẻ Sặt http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn 126 7,504 46 23 91 176 4 1 5 1,261,482
1630296515THCS Hưng Thịnh http://bg-thcshungthinh.haiduong.edu.vn 35 6,570 68 63 81 32 4 6 3 549,009
1730296516THCS Vĩnh Tuy http://bg-thcsvinhtuy.haiduong.edu.vn 69 6,406 5 141 588 4 4 2 4 815,156
1830296517THCS Vĩnh Hồng http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn 298 9,736 472 35 462 86 7 3 13 1,397,172
1930296518THCS Hùng Thắng http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn 882 6,467 730 83 1,463 202 32 3 10 2,303,265
2030296519THCS Vũ Hữu http://vuhuu.edu.vn 461 10,314 1,109 919 2,245 259 40 130 55 13,793,838
2130296401TH Tân Hồng http://bg-thtanhong.haiduong.edu.vn 120 8,846 13 12 13 76 16 1 7 3,764,001
2230296402TH Bình Minh http://bg-thbinhminh.haiduong.edu.vn 70 7,155 12 8 6 71 3 3 3 3,664,737
2330296403TH Thái Hoà http://bg-ththaihoa.haiduong.edu.vn 51 7,064 100 0 31 62 6 2 3 3,679,916
2430296404TH Thái Dương http://bg-ththaiduong.haiduong.edu.vn 88 7,880 79 9 183 72 48 1 1 4,022,709
2530296405TH Thúc Kháng http://bg-ththuckhang.haiduong.edu.vn 108 6,517 44 5 23 70 5 1 7 3,686,058
2630296406TH Bình Xuyên http://bg-thbinhxuyen.haiduong.edu.vn 43 9,839 231 24 21 49 3 1 3 3,944,339
2730296407TH Thái Học http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn 48 8,826 35 2 6 70 5 2 4 3,988,769
2830296408TH Hồng Khê http://bg-thhongkhe.haiduong.edu.vn 23 6,032 36 4 20 70 3 2 7 3,695,404
2930296409TH Cổ Bì http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn 229 7,844 105 6 16 94 26 3 5 3,807,539
3030296410TH Tân Việt http://bg-thtanviet.haiduong.edu.vn 62 8,049 133 10 11 75 12 1 3 3,833,707
3130296411TH Long Xuyên http://bg-thlongxuyen.haiduong.edu.vn 85 7,854 117 0 2 80 3 10 4 3,806,856
3230296412TH Nhân Quyền http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn 82 9,100 31 5 12 70 3 2 3 3,722,979
3330296413TH Tráng Liệt http://bg-thtrangliet.haiduong.edu.vn 196 8,164 241 108 428 133 3 4 9 4,131,493
3430296414TH Kẻ Sặt http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn 145 6,409 42 8 21 70 5 1 1 4,699,583
3530296415TH Hưng Thịnh http://bg-thhungthinh.haiduong.edu.vn 84 5,775 35 5 20 88 28 2 2 3,601,108
3630296416TH Vĩnh Tuy http://bg-thvinhtuy.haiduong.edu.vn 156 7,603 285 447 1,728 209 51 4 3 613,251
3730296417TH Vĩnh Hồng http://bg-thvinhhong.haiduong.edu.vn 31 7,749 21 7 20 70 3 1 3 3,769,030
3830296418TH Hùng Thắng http://bg-thhungthang.haiduong.edu.vn 156 7,509 43 7 25 181 8 3 5 3,677,920
3930296301MN Tân Hồng http://bg-mntanhong.haiduong.edu.vn 16 0 19 1 1 0 6 1 1 146,719
4030296302MN Bình Minh http://bg-mnbinhminh.haiduong.edu.vn 16 0 17 1 1 0 6 1 2 132,426
4130296303MN Thái Hoà http://bg-mnthaihoa.haiduong.edu.vn 13 0 17 1 1 0 6 1 1 121,937
4230296304MN Thái Dương http://bg-mn.thaiduonghaiduong.edu.vn 15 0 18 1 1 0 6 1 1 105,046
4330296305MN Thúc Kháng http://bg-mnthuckhang.haiduong.edu.vn 20 0 17 1 1 0 6 1 1 127,561
4430296306MN Bình Xuyên http://bg-mnbinhxuyen.haiduong.edu.vn 13 0 18 1 1 0 6 43 8 141,764
4530296307MN Thái Học http://bg-mnthaihoc.haiduong.edu.vn 17 0 24 1 1 0 6 1 4 142,795
4630296308MN Hồng Khê http://bg-mnhongkhe.haiduong.edu.vn 16 0 18 1 1 0 6 1 2 122,892
4730296309MN Cổ Bì http://bg-mncobi.haiduong.edu.vn 15 0 19 1 1 0 6 1 1 121,473
4830296310MN Tân Việt http://bg-mntanviet.haiduong.edu.vn 19 0 18 1 1 0 6 1 1 134,495
4930296311MN Long xuyên http://bg-mnlongxuyen.haiduong.edu.vn 13 0 20 1 1 0 6 1 3 165,129
5030296312MN Nhân Quyền http://bg-mnnhanquyen.haiduong.edu.vn 10 0 18 8 50 0 6 1 1 138,329
5130296313MN Tráng Liệt http://bg-mntrangliet.haiduong.edu.vn 15 0 18 1 1 0 6 1 2 122,967
5230296314MN Kẻ sặt http://bg-mnkesat.haiduong.edu.vn 15 0 18 1 1 0 6 1 2 142,900
5330296315MN Hưng Thịnh http://bg-mnhungthinh.haiduong.edu.vn 25 0 18 1 1 0 6 1 2 143,396
5430296316MN Vĩnh Tuy http://bg-mnvinhtuy.haiduong.edu.vn 23 0 18 1 1 0 6 1 1 140,583
5530296317MN Vĩnh Hồng http://bg-mnvinhhong.haiduong.edu.vn 15 0 18 1 1 0 6 1 1 127,912
5630296318MN Hùng Thắng http://bg-mnhungthang.haiduong.edu.vn 15 0 17 1 1 0 6 1 1 123,375
5730296319MN Sao Mai http://bg-mnsaomai.haiduong.edu.vn 17 0 19 1 1 0 6 1 1 134,972
5830296320MN Kids House http://bg-mnkidshouse.haiduong.edu.vn 14 0 18 1 1 0 6 1 3 117,431
5930296321MN Hoa Thủy Tiên http://bg-mnhoathuytien.haiduong.edu.vn/ 38 0 17 1 1 0 6 1 1 119,678
6030296322MN Sao Mai Xanh http://bg-mnsaomaixanh.haiduong.edu.vn 15 0 17 1 1 0 6 3 1 120,228
   Tổng số5,251274,7547,7982,1869,0663,184810303395108,295,685