PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS VĨNH HỒNG
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 22 THÁNG 1 NĂM 2019
STTNgười truy cậpThời điểm truy cậpĐịa chỉ truy cập
1Khách vãng lai12:11:17 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
2Khách vãng lai12:11:11 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Thong_ke_muon_theo_chungloai.aspx
3Khách vãng lai12:11:05 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/default.aspx
4Khách vãng lai12:10:59 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/Form/van_ban/xem_van_ban.aspx
5Khách vãng lai12:10:55 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/form/giao_an/Xem_de.aspx
6Khách vãng lai12:10:49 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
7Khách vãng lai12:10:43 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_den/Xem_cv_den.aspx
8Khách vãng lai12:00:47 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=TKCD-00130
9Khách vãng lai11:33:38 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/form/Thu_vien/in_so_ca_biet_theo_cloai_1.aspx
10Khách vãng lai11:22:25 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_2/thong_ke_kt_hoc_ki_k1_truong.aspx
11Khách vãng lai11:22:15 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=TKNN-00342
12Khách vãng lai10:55:49 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=TKNN-00339
13Khách vãng lai10:43:46 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
14Khách vãng lai10:41:48 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=13236
15Khách vãng lai10:37:58 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
16Khách vãng lai10:31:28 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=TKNN-00340
17Khách vãng lai10:16:19 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=TKNN-00343
18Khách vãng lai10:02:29 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_ngay_mai_tt.aspx
19Vũ Thị Mỹ10:02:08 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
20Vũ Thị Mỹ09:59:53 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_muon_sach.aspx
21Khách vãng lai09:59:43 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
22Khách vãng lai09:59:40 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
23Khách vãng lai09:50:02 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
24Khách vãng lai09:37:11 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/Form/De_thi/xem_de.aspx
25Khách vãng lai09:31:47 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=13231
26Vũ Thị Mỹ09:22:34 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
27Khách vãng lai09:21:41 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=13235
28Vũ Thị Mỹ09:21:20 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_muon_sach.aspx
29Khách vãng lai09:20:32 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
30Vũ Thị Mỹ09:19:49 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_tra_sach_full.aspx
31Khách vãng lai09:17:06 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_hai_mat_k1_nu.aspx
32Vũ Thị Mỹ09:11:09 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/sach_muon_chua_tra.aspx
33Vũ Thị Mỹ09:10:24 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/sach_muon_chua_tra.aspx
34Vũ Thị Mỹ09:07:19 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_tra_sach_full.aspx
35Khách vãng lai09:06:37 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
36Khách vãng lai09:02:00 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=516
37Khách vãng lai08:50:07 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
38Khách vãng lai08:47:57 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_gd.aspx
39Khách vãng lai08:47:50 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1.aspx
40Khách vãng lai08:47:43 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
41Khách vãng lai08:41:19 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/form/Thu_vien/sach_gv_muon_chua_tra.aspx
42Khách vãng lai08:28:21 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=13235
43Khách vãng lai08:26:35 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
44Vũ Thị Mỹ08:14:54 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_muon_sach.aspx
45Vũ Thị Mỹ08:13:58 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_tra_sach_full.aspx
46Vũ Thị Mỹ08:13:54 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_muon_sach.aspx
47Khách vãng lai08:13:26 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
48Vũ Thị Hường08:04:29 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/so_muon_do_dung.aspx
49Vũ Thị Hường08:03:11 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/cho_giao_vien_muon.aspx
50Vũ Thị Hường08:02:54 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/login/login_thiet_bi.aspx
51Vũ Thị Hường08:02:44 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1.aspx
52Vũ Thị Hường08:02:32 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
53Vũ Thị Hường08:02:24 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/default.aspx
54Khách vãng lai08:02:09 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/login.aspx
55Khách vãng lai08:02:04 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
56Khách vãng lai08:01:50 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
57Trần Thị Quyên08:01:44 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
58Trần Thị Quyên08:01:31 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Form_kiem_tra_giang_day.aspx
59Khách vãng lai08:01:28 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
60Trần Thị Quyên08:01:07 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/form_dang_ki_muon.aspx
61Khách vãng lai08:00:57 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
62Khách vãng lai08:00:45 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1.aspx
63Khách vãng lai08:00:33 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
64Khách vãng lai08:00:31 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Tim_kiem_thiet_bi.aspx
65Khách vãng lai07:58:16 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=SNV-01042
66Khách vãng lai07:57:58 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=SNV-01044
67Khách vãng lai07:55:34 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=TKNN-00340
68Khách vãng lai07:46:57 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/login/doi_mat_khau_hoc_sinh.aspx
69Phạm Viết Cảnh07:45:22 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
70Khách vãng lai07:43:57 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_PPCT.aspx
71Khách vãng lai07:43:53 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_gd.aspx
72Khách vãng lai07:36:48 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=20667
73Khách vãng lai07:36:45 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
74Phạm Viết Cảnh07:26:01 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/form_ket_qua_lop_k1.aspx
75Phạm Viết Cảnh07:25:54 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
76Phạm Viết Cảnh07:25:54 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
77Khách vãng lai07:25:49 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
78Khách vãng lai07:25:47 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
79Trần Thị Quyên07:23:50 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/phan_quyen_tkb.aspx
80Trần Thị Quyên07:23:35 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Form_kiem_tra_giang_day.aspx
81Trần Thị Quyên07:23:31 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/form_dang_ki_muon.aspx
82Trần Thị Quyên07:23:15 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/phan_quyen_tkb.aspx
83Trần Thị Quyên07:23:08 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/nhap_thiet_bi.aspx
84Trần Thị Quyên07:22:32 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Form_kiem_tra_giang_day.aspx
85Khách vãng lai07:22:04 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_ngay_hien_tai_tt.aspx
86Khách vãng lai07:22:00 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_ngay_hien_tai.aspx
87Khách vãng lai07:21:54 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
88Vũ Xuân Tính07:19:52 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/form/Qlnt/Hai_mat/Mon_2_li/nhap_diem.aspx
89Trần Thị Quyên07:19:45 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/form_dang_ki_muon.aspx
90Vũ Xuân Tính07:19:38 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/form/Qlnt/Hai_mat/Mon_2_hoa/nhap_diem.aspx
91Vũ Xuân Tính07:19:31 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
92Khách vãng lai07:19:22 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
93Khách vãng lai07:19:11 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1.aspx
94Khách vãng lai07:19:05 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
95Trần Thị Quyên07:19:01 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/nhap_thiet_bi.aspx
96Trần Thị Quyên07:18:12 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/form_dang_ki_muon.aspx
97Trần Thị Quyên07:17:36 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_gd.aspx
98Trần Thị Quyên07:06:02 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/form_dang_ki_muon.aspx
99Trần Thị Quyên07:04:44 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/nhap_thiet_bi.aspx
100Trần Thị Quyên07:02:41 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/form_dang_ki_muon.aspx
101Khách vãng lai07:02:21 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
102Khách vãng lai06:52:25 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
103Khách vãng lai06:39:09 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=10584
104Khách vãng lai06:26:31 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=13225
105Vũ Tiến Phúc06:10:29 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/form/QLNT/So_diem_lop/in_so_diem_ca_nhan_full_k_2.aspx
106Vũ Tiến Phúc06:08:15 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/form/QLNT/So_diem_lop/in_so_diem_ca_nhan_full_k_2.aspx
107Vũ Tiến Phúc06:04:17 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/form/QLNT/So_diem_lop/in_so_diem_ca_nhan_full_k_2.aspx
108Khách vãng lai06:02:17 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=13229
109Vũ Tiến Phúc05:59:49 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/form/Qlnt/Hai_mat/Mon_2_toan/nhap_diem.aspx
110Vũ Tiến Phúc05:59:41 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
111Khách vãng lai05:59:35 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
112Khách vãng lai05:59:24 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
113Khách vãng lai05:54:27 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
114Khách vãng lai05:44:13 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/Thong_ke_muon_theo_chungloai.aspx
115Khách vãng lai05:31:53 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/so_muon_gv_doc_tong_hop.aspx
116Khách vãng lai05:25:42 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/Thong_ke_tra_theo_ngay.aspx
117Khách vãng lai04:51:31 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/form/De_thi/Xem_tu_lieu.aspx
118Khách vãng lai04:48:44 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/top_ds_ap_muon_0.aspx
119Khách vãng lai04:31:07 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
120Khách vãng lai04:30:13 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/top_ds_ap_muon.aspx
121Khách vãng lai04:22:22 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
122Khách vãng lai04:04:03 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
123Khách vãng lai03:47:48 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/main_hoc_sinh.aspx
124Khách vãng lai03:27:22 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
125Khách vãng lai02:36:03 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
126Khách vãng lai01:48:12 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
127Khách vãng lai01:46:15 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=13227
128Khách vãng lai01:40:29 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=13224
129Khách vãng lai01:39:20 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=13228
130Khách vãng lai01:34:13 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=13233
131Khách vãng lai01:22:02 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
132Khách vãng lai01:15:36 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/form/thu_vien/in_so_ca_biet_theo_cloai_1_full.aspx
133Khách vãng lai00:57:15 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=13230
134Khách vãng lai00:40:30 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
135Khách vãng lai00:07:33 http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_bo_mon_k1_lop_nu_xep_loai.aspx
22 1 2019